Styrofoam

 

 

 

 

 

2.1 (untitled), styrofoam, plaster, paper, color, 110x40x35 cm, 2008
2.1 (untitled), styrofoam, plaster, paper, color, 110x40x35 cm, 2008

 

 

4.0 (untitled), styrofoam, plaster, paper, color, 45x30x20 cm, 2008
4.0 (untitled), styrofoam, plaster, paper, color, 45x30x20 cm, 2008

 

 

4.2 (untitled), styrofoam, plaster, paper, color, 60x50x25 cm, 2009
4.2 (untitled), styrofoam, plaster, paper, color, 60x50x25 cm, 2009

 

 

5.2 (untitled), styrofoam, plaster, metal, paper, color, 100x50x5 cm
5.2 (untitled), styrofoam, plaster, metal, paper, color, 100x50x5 cm

 

 

4.5 two-pieces, (untitled), styrofoam, plaster, paper, color, 55x57 cm & 90x35x5 cm, 2009
4.5 two-pieces, (untitled), styrofoam, plaster, paper, color, 55×57 cm & 90x35x5 cm, 2009

 

 

1.2 (untitled), styrofoam, plaster, paper, color, 110x40x35 cm, 2008
1.2 (untitled), styrofoam, plaster, paper, color, 110x40x35 cm, 2008

 

 

Installation view, State Academy of Art, Karlsruhe, Germany
Installation view, State Academy of Art, Karlsruhe, Germany

 

 

4.3 (untitled), styrofoam, plaster, paper, color, 50x35x5 cm, 2009
4.3 (untitled), styrofoam, plaster, paper, color, 50x35x5 cm, 2009

 

 

4.4 (untitled), styrofoam, plaster, paper, color, 65x60x10 cm, 2009
4.4 (untitled), styrofoam, plaster, paper, color, 65x60x10 cm, 2009